Polityka prywatności i plików cookies

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, adres IP. Dane osobowe są zapisywane w naszych systemach informatycznych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest USBOX spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Januszowicach przy ul. Papiernia 6.

W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o wiadomość na adres e-mail: bok@usbox.pl lub kontakt pod numerem +48 12 419 56 35.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:

a. zawarcia umowy i wykonania zawartej przez Państwa umowy z USBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. b RODO),
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z uregulowań prawnych dot.
rachunkowości, prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Państwa uwagi na ich temat i
zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.) w
tym poprzez stosowanie automatycznego przetwarzania danych poprzez stosowanie plików cookies, o których można przeczytać w polityce
cookies dostępnej pod adresem: https://www.usbox.pl/polityka-cookies/, będącego co stanowi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym
interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. egzekucji ewentualnych roszczeń przysługujących nam w stosunku do Państwa oraz w przeprowadzenia ewentualnego postepowania
reklamacyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. W razie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym USBOX spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. X
będzie przetwarzać dane również w celu stosowania marketingu bezpośredniego w tym organizowania i przeprowadzania konkursów, innych akcji
marketingowych, informowanie o promocjach i nowościach. Marketing bezpośredni prowadzony za Państwa zgodą może być realizowany za
pomocą środków komunikacji elektronicznej takiej jak e-mail, sms, telefon (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom, którym Państwa dane osobowe są ujawniane w celu wykonywania obowiązków oraz podmiotom, z którymi współpracujemy tj. przewoźnikom, spedytorom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, bankom, podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi audytowe, wszelkim organom państwowym, którym zgłoszenie danych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
w którym mogą ujawnić się i być dochodzone roszczenia związane z tą umową,
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu naszych usług możemy przetwarzać do czasu ewentualnego wycofania przez Państwa zgody marketingowej.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do modyfikacji swoich danych,
prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli
do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W przypadku USBOX spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. dotyczy to zgody wyrażonej na przetwarzanie danych w celu marketingowym (pkt 2.2).
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa wymienione w pkt od a) do f) można zrealizować kontaktując się z Administratorem danych
na adres podany w pkt 1.

6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy.
2. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wymienionych w pkt 2.2 jest w pełni dobrowolna. Niewyrażenie zgody w tym zakresie nie wiąże się z brakiem możliwości zawarcia z USBOX spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. umowy o świadczenie usług i nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Jedyną konsekwencją niewyrażenia zgody w tym zakresie będzie brak możliwości przesyłania do Państwa informacji marketingowych w tym informacji o konkursach, nowych ofertach czy cennikach etc.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES:

1. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w serwisie www.usbox.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.

Załączniki

2. Zmiana ustawień plików cookies, w zależności od używanej przeglądarki internetowej, może zostać dokonana w następujący sposób:

a) Google Chrome

Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:

– Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę Ustawienia.

– Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.

– W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.

– Wybrać żądane ustawienia.

– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.

– Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe

b) Mozilla FireFox

Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:

– Wybrać w menu Narzędzia (w innych wersjach: kliknąć przycisk Firefox)
i wybrać Opcje.

– W zakładce Prywatność wybrać żądane ustawienia.

– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn.

– Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

c) Opera

Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:

– Kliknąć Preferencje, wybrać opcję Zaawansowane, a następnie Ciasteczka.

– Wybrać żądane ustawienia.

– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka,
a następnie wprowadzić pożądane ustawienia.

– Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

d) Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają
na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić
z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

– W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.

– Wybrać zakładkę Prywatność.

– Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

lub

– Kliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia.

– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia.

– Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

e) Safari

Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:

– W menu Safari wybrać opcję Preferencje.

– Kliknąć ikonę Prywatność.

– Zaznaczyć żądane ustawienia.

– W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Szczegóły i wybrać własne ustawienia.

3. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie plików cookies może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu.

4. Pliki cookie używane w ramach serwisu zostały podzielone na kategorie:

– sesyjne pliki cookies,

– trwałe pliki cookies,

– zewnętrzne pliki cookies

5. Sesyjne pliki cookies – to niezbędne pliki cookies, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do: identyfikacji użytkownika jako zalogowanego.

6. Trwałe pliki cookies – to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam.

Używamy ich do:

– zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej
i aplikacji,

– sprawdzania skuteczności naszych reklam,

– usprawnienia działania naszej strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów,

– zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów,

– zapamiętywania odpowiedzi dotyczących chęci wypełnienia ankiety (aby nie niepokoić internautów niepotrzebnie w przyszłości),

– okazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,

– wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.

7. Zewnętrzne pliki cookies

– zewnętrzne pliki cookie to pliki umożliwiające współpracę

z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym danych o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk „Like” czy „Share”. Zewnętrzne pliki cookies służą do:

– połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,

– dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach,

– dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.