Regulamin

Regulamin USBOX

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG USBOX POLAND

 

 

I. Postanowienia wstępne, podstawowej pojęcia.

 

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług USBOX POLAND (dalej nazywany Regulaminem) określa zasady zawierania umów na realizacje usług świadczonych przez USBOX Poland Sp. z o.o, Ul. Papiernia 8, 32-088 Januszowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000533042 (dalej  nazywaną USBOX).
 1. Kontakt z USBOX możliwy jest pod numerem infolinii: +48124195635 (koszt połączenia
  za minutę według stawki operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: office@usbox.pl.
 2. Regulamin dostępny jest dla Klientów przed zawarciem umowy w formie trwałego nośnika – pliku PDF przesłanego Klientowi wraz kalkulacją kosztów oraz na stronie internetowej https://usbox.pl/ w zakładce Regulamin USBOX.
 3. Składając Zlecenie transportowe Klient potwierdza znajomość i akceptację Regulaminu.
 4. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. USBOX świadczy międzynarodowe usługi pośrednictwa w spedycji i transporcie towarów oraz w zakresie organizacji transportu towarów zakupionych na rynku międzynarodowym. Szczegółowy opis usług świadczonych przez USBOX znajduje się na stronie internetowej https://usbox.pl/.
 6. USBOX zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania świadczenie wszystkich bądź niektórych usług w każdym czasie. Zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie świadczenia danych usług nie ma wpływu na finalizację usług uprzednio przyjętych do realizacji.
 7. Klientem jest każda osoba fizyczna oraz prawna jak również jednostka nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług USBOX.
 8. Zlecenie transportowe to pisemne polecenie realizacji usługi przez USBOX.

 

II. Zlecenie transportowe.

 

 1. Klient zainteresowany usługami USBOX może skierować zapytanie za pośrednictwem Formularza szybkiej wyceny dostępnego na stronie internetowej https://usbox.pl/ lub mailowo na adres: office@usbox.pl.
 2. Klient winien zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktów, których
  ze względów przepisów prawa nie można transportować do lub z interesujących
  go destynacji. Zestawienie produktów dostępne jest na stronie https://usbox.pl/towary-wylaczone-z-importu/.
 3. W razie wątpliwości co do możliwości skorzystania z usługi oraz koniecznych dokumentów, Klient winien skontaktować się z USBOX.
 4. W odpowiedzi na skierowane zapytanie USBOX opracuje i prześle na wskazany
  w zapytaniu adres e-mail Klienta, kalkulację realizacji usługi zawierającą informację o kosztach logistycznych oraz opłatach publicznoprawnych (takich jak cło, vat, akcyza). Wraz
  z kalkulacją USBOX przesyła do Klienta wzór formularza Zlecenia transportowego, Regulamin w formacie PDF oraz Informację o przetwarzaniu danych osobowych w formacie PDF,
  a Klientowi będącemu konsumentem również formularz odstąpienia od umowy.
 5. Klient odpowiada za wskazane przez niego parametry towaru będącego przedmiotem transportu oraz opakowania w jakim będą się one znajdowały. Wycena usługi jest wyceną szacunkową opartą o informacje podane przez Klienta. W razie gdy dane wskazane przez Klienta okażą się nieprawidłowe, Klient zobowiązany będzie do pokrycia powstałej w wyniku tego różnicy w koszcie ich transportu (w opłacie logistycznej i opłatach publicznoprawnych).
 6. Akceptując otrzymaną kalkulację realizacji usługi przesłaną przez USBOX i decydując się
  na zlecenie realizacji usługi, Klient wypełnia otrzymany wzór Zlecenia transportowego
  i przesyła go drogą mailową na adres USBOX, składając w ten sposób ofertą zawarcia umowy na realizacje usługi wyszczególnionej w formularzu Zlecenia transportowego.
 7. Po otrzymaniu Zlecenia transportowego USBOX sprawdza jego prawidłowość oraz kompletność. W razie jakichkolwiek braków lub wątpliwości USBOX kontaktuje się
  z Klientem w celu ich wyjaśnienia i poprawy. Po dokonanej pozytywnej weryfikacji, USBOX akceptując ofertę Klienta potwierdza przyjęcia Zlecenia transportowego do realizacji
  i przesyłając Klientowi fakturę VAT w celu opłacenia przez niego opłat logistycznych. Dochodzi tym samym do zawarcia umowy między stronami.
 8. Opłaty za usługi świadczone przez USBOX naliczane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://usbox.pl/ lub podawane są indywidualnie
  za pomocą personalnych wiadomości e-mailowych.
 9. Wszystkie ceny podane w Cenniku oraz w korespondencji e-mailowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Jeśli jakiekolwiek ceny podawane są w dolarach, wówczas cyfrze towarzyszy symbol $ (Dolar USA lub Dolar CAD).

 

III. Realizacja usługi.

 

 1. W toku realizacji usługi USBOX kontaktuje się z Klientem droga e-mailową, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Warunkiem przystąpienia przez USBOX do realizacji usługi jest uiszczenie przez Klienta z góry kosztów logistycznych stanowiących wynagrodzenie USBOX z tytułu realizacji usługi.
 3. W razie nie uiszczenia całkowitej płatności określonej w pkt. 2 powyżej, USBOX przesyła Klientowi przypomnienie z wezwaniem do dokonania ww. płatności w terminie kolejnych 3 dni roboczych. Brak wpłaty lub kontaktu ze strony Klienta w tym terminie poczytywany jest za rezygnację z realizacji Zlecenia transportowego.
 4. Klient akceptuje, iż przy wykonywaniu umowy USBOX posługiwać się będzie partnerami – przewoźnikami czy firmami kurierskimi oraz agencjami celnymi ( dalej Partnerzy).
 5. W trakcie realizacji usługi USBOX przesyła do Klienta informację o dokumentach niezbędnych do realizacji usługi takich jak np. upoważnienie dla agencji celnej, dokumenty niezbędne do odprawy celnej towaru (zwanych dalej dokumentami transportowymi) oraz formie ich dostarczenia. USBOX ustala również termin odbioru towaru od nadawcy.
 6. W trakcie realizacji usługi wykonywanej w formie przesyłki kurierskiej nadawca winien wraz z towarem przeznaczonym do transportu przekazać kurierowi otrzymane od USBOX dokumenty transportowe oraz fakturę VAT lub pro-forma z tytułu zakupu towaru (która jest podstawa do odprawy celnej towaru).
 7. W trakcie realizacji usługi wykonywanej w formie frachtu Klient będzie proszony
  o przesłanie do USBOX dokumentów transportowych oraz faktury VAT lub pro-forma z tytułu zakupu towaru (która jest podstawa do odprawy celnej towaru).
 8. W trakcie realizacji usługi USBOX lub obsługująca transport agencja celną będą kontaktować się z Klientem (lub inną osobą wskazaną jako płatnik opłat publicznoprawnych) w celu dokonanie płatności opłat publicznoprawnych związanych z transportem towaru.
 9. Wynagrodzenie agencji celnej i opłaty publicznoprawne związane z odprawą celną towaru nie są pobierane przez USBOX lecz wpłacane są bezpośrednio do agencji celnej obsługującej realizację danego transportu.
 10. Wpłata z tytułu opłat publicznoprawnych winna zostać dokonana w terminie 3 dni roboczych po otrzymania maila zawierającego wezwanie do dokonania tych opłat. USBOX nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu realizacji usługi wynikające z nie uiszczenia opłat publicznoprawnych w terminie.
 11. Brak dostarczenia przez Klienta dokumentów transportowych lub opłacenia należności publicznoprawnych we ww. terminie uniemożliwia odprawę celną towaru i spowoduje jego zatrzymanie w magazynie agencji celnej. Z tytułu zatrzymania towaru w magazynie agencji celnej Klientowi naliczone zostaną opłaty za magazynowanie, których wartość zależna jest
  od cennika agencji celnej obsługującej realizację danego transportu.
 12. W razie gdy w toku realizacji usługi zaistnieje konieczność uzupełnienia dokumentów niezbędnych do odprawy towaru lub z uwagi na podanie przez Klienta nieprawidłowych parametrów towaru niezbędne będzie uiszczenie dodatkowych opłat publicznoprawnych, USBOX lub agencja celną drogą mailową wezwą Klienta do uzupełnienia ich w terminie 3 dni roboczych. USBOX nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu realizacji usługi wynikające z konieczności uzupełnienia dokumentów niezbędnych do transportu odprawy towarów lub uiszczenia dodatkowych opłat publicznoprawnych oraz powstałych z tego tytułu kosztów magazynowania, jeżeli stało się to niezbędne  z przyczyn niezależnych od USBOX.
 13. W przypadku transportów niestandardowych strony mogą w treści Zlecenia transportowego ustalić inne warunki i zasady realizacji usługi, które w zakresie w jakim będą odmienne
  od postanowień Regulaminu, będą miały przed nim pierwszeństwo.

 

IV. Odstąpienie od umowy przez Klientów będących konsumentami.

 

 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Klient będący konsumentem może odstąpić
  od umowy poprzez wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres USBOX lub przesyłając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail office@usbox.pl.
 2. Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta będącego konsumentem wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy USBOX wymaga
  od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie w treści Zlecenia transportowego.
 3. W przypadku kiedy na wyraźne życzenie Klienta będącego konsumentem wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy to konsument taki ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Jeżeli
  do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy USBOX wykonał w pełni usługę
  za wyraźną zgodą konsumenta, konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, którego użył Klient.

 V. Reklamcje.

 1. W przypadku zastrzeżeń co do terminu lub prawidłowości wykonania usług, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym lub na adres USBOX lub przesyłając skan podpisanego pisma reklamacyjnego na adres e-mail office@usbox.pl) w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub dnia, w którym USBOX był zobowiązany do jej wykonania. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, reklamacje w niesione po ww. terminie nie będą uwzględniane.
 3. Reklamacja usług powinna zawierać, konkretne zarzuty w stosunku do terminowości lub prawidłowości wykonania usług.
 4. Reklamacja w sprawie usługi zostanie rozpatrzona przez USBOX w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji.
 5. W razie sporu co do wykonania usługi strony mogą korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed właściwymi inspektoratami Inspekcji Handlowej. Więcej informacji Klient może znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 6. W przypadku zastrzeżeń co do realizacji usługi przez Partnera, Klient nie będący konsumentem winien samodzielnie reklamować usługę u Partnera.
 7. W przypadku zastrzeżeń co do realizacji usługi przez Partnera, Klient nie będący konsumentem może zlecić USBOX pośredniczenie przy reklamowaniu usługi u tych podmiotów. W takiej sytuacji, w razie uwzględnienia reklamacji USBOX należne jest dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne w wysokości brutto równej 40 % kwoty zwróconej przez Partnera.

 

VI. Odpowiedzialność Klienta.

 

 1. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez Klienta lub wskazanego przez niego adresata, Klient zobowiązany jest pokryć koszty powrotu paczki lub jej utylizacji (decyzję o powrocie paczki lub jej utylizacji podejmuje Klient).
 2. W przypadku kiedy towar przeznaczony do transportu nie jest należycie przygotowany
  do transportu w czasie umówionym na jego przyjęcie przez kuriera, Klient zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów związanych ze zmianą terminu przyjęcia towaru lub koniecznością jego przygotowania do transportu (np. dodatkowego opakowania).
 3. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów magazynowania towaru w sytuacji kiedy zostaje on zatrzymany w agencji celnej z uwagi na brak terminowej wpłaty należności publicznoprawnych przez Klienta lub wskazaną przez niego inną osobę będącą ich płatnikiem lub z uwagi na brak terminowego dostarczenia dokumentów transportowych.
 4. Towar nie odebrany przez Klienta z magazynu USBOX lub partnerskiego magazynu zagranicznego, przez okres 6 miesięcy przechodzi na własność USBOX.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez USBOX bądź jakąkolwiek osobę trzecią z tego tytułu, że Klient poda nieprawdziwe bądź błędne informacje co do zawartości przesyłki, jej wartości, pochodzenia, właściwości.

 

 

 

VII. Odpowiedzialność USBOX.

 

 1. W przypadku pośrednictwa USBOX w transporcie towarów zakupionych przez Klienta
  za granicą, USBOX nie ponosi odpowiedzialności za zgodność zamówionego towaru z umową zawartą ze sprzedawcą, sposób zapakowania towaru przez sprzedawcę oraz termin realizacji zamówienia przez sprzedawcę jak również wykonanie przez sprzedawcę obowiązków
  z gwarancji i z tytułu rękojmi za wady.
 2. USBOX ani Agencja Celna nie odpowiadają za szkody poniesione przez Klient bądź jakąkolwiek osobę trzecią z tego tytułu, że Klient poda nieprawdziwe bądź błędne informacje co do zawartości przesyłki, jej wartości, pochodzenia, właściwości.
 3. USBOX nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym opakowaniem transportowanych towarów przez ich nadawcę.
 4. USBOX nie jest podmiotem wprowadzającym do obrotu towary zakupione czy transportowane przez Klienta.
 5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, USBOX nie ponosi odpowiedzialności na zagubienie czy zniszczenie transportowanych towarów w czasie kiedy były one w pieczy
 6. Zagadnienia obsługi przesyłek kurierskich wyznaczają regulaminy umieszczone bezpośrednio na stronie konkretnego przewoźnika.
 7. USBOX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się
  na informacjach przedstawionych stronie internetowej https://usbox.pl/ i wykorzystaniu ich do własnych celów w szczególności na wzorach klauzul umownych, umów, regulaminów, ofert i innych oświadczeń woli.
 8. USBOX nie ponosi odpowiedzialności za przepisy i procedury celne obowiązujące na terenie kraju odbiorcy oraz nadawcy oraz ich ewentulane zmiany w toku realizacji usługi.
 9. Wszelkie informacje na stronie internetowej https://usbox.pl/ nie są czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego, jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Wszystkie publikowane tam informacje są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
 10. USBOX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania
  z usług podmiotów polecanych przez USBOX bądź reklamujących się stronie internetowej https://usbox.pl/.
 11. USBOX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie usługi jeżeli jego wykonanie jest niemożliwe z powodu okoliczności będącymi poza jego kontrolą
  i nie dających się przewidzieć (siła wyższa).  Okolicznościami takimi są między innymi, ale nie wyłącznie: wojna, rewolucja, strajk narodowy, brak lub ograniczenie dostaw energii, paliwa, komunikacji lub innych towarów lub usług, kataklizmy, działania organów rządowych, embargo na eksport lub import towarów, pożar, wybuch, powódź, sabotaż, rozruchy społeczne lub opóźnienie wykonania usług przez podwykonawcę (jeżeli było ono wynikiem działania siły wyższej opisanej w niniejszym paragrafie).

 

 

VIII. Zastrzeżenia techniczne.

 

 1. Ze względu na techniczne ograniczenia, USBOX nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Klienta w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. USBOX nie może też zapewnić, że przeglądanie strony internetowej https://usbox.pl/ będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Klient uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, USBOX nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesytu informacji.

 

 

IX. Prawa autorskie.

 

 1. Zarówno układ treści zawarty w na stronie internetowej https://usbox.pl/ jak i poszczególne jej części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez prawo autorskie. Klient strony internetowej zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Korzystanie z materiałów opublikowanych na stronie internetowej https://usbox.pl/
  w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego i może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony USBOX  i na warunkach określonych przez niego.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

 

 1. Prawem właściwym dla sporów wynikających ze stosunków umownych powstałych w ramach realizacji usług przez USBOX jest prawo polskie.
 2. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami wszelkie ewentualne spory dotyczące umowy i z nią związane rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu
  na siedzibę USBOX na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. USBOX zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej i wchodzą w życie z dniem publikacji. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na finalizację usług uprzednio przyjętych do realizacji.