Spedycja materiałów niebezpiecznych

Przesyłki niebezpieczne tzw. DGR, zarówno w transporcie lotniczym jak i morskim są specyficznym rodzajem ładunków ze względu na poziom zagrożenia podczas ich transportu.

Materiały te dzielone są na kilka klas niebezpieczeństwa:

  1. Materiały i przedmioty wybuchowe,
  2. Gazy,
  3. Materiały ciekłe zapalne,
  4. Materiały stałe zapalne,
  5. Substancje utleniające i nadtlenki organiczne,
  6. Toksyczne i zakaźne,
  7. Materiały promieniotwórcze,
  8. Materiały żrące,
  9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Jak przewozić?

Ponieważ mogą one stwarzać realne zagrożenie dla życia ludzi oraz bezpieczeństwa statku powietrznego i morskiego, z tego względu transport tych ładunków jest obwarowany licznymi przepisami i regulacjami prawnymi.

W transporcie lotniczym oferujemy usługi przewozu materiałów niebezpiecznych ściśle przestrzegając przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych I.A.T.A. Wszystkie procedury i wymagania zależnie od rodzaju klasy niebezpieczeństwa muszą zostać spełnione przed wyekspediowaniem takiego ładunku w drogę.

Dokumentem wymaganym w przewozie jest „Dangerous Goods Shipper’s Declaration”.

Należy zaznaczyć, iż wiele substancji i materiałów niebezpiecznych ma ściśle określone dozwolone ilości w jednostkowym opakowaniu dopuszczalne na pokład samolotu pasażerskiego lub frachtowego. Cześć materiałów niebezpiecznych jest zakazana w przewozie lotniczym.

Usługi oraz transport materiałów niebezpiecznych jest stosownie droższy, zarówno w odniesieniu do kosztów przewozu jak również opłat lotniskowych oraz kosztów obsługi spedytorskiej.

W zależności od rodzaju UN, wagi brutto, wymiarów wymaganego przepisami rodzaju opakowania, a także portu przeznaczenia, każde zapytanie rozpatrujemy osobno i oferujemy kosztorys indywidualny.”