Transport towarów niebezpiecznych drogą morską i lotniczą

Transport materiałów niebezpiecznych musi być realizowany przy zachowaniu ściśle restrykcyjnych wymagań. Wiemy jak transport towarów niebezpiecznych jest skomplikowany

Transport materiałów niebezpiecznych musi być realizowany przy zachowaniu ściśle restrykcyjnych wymagań. Wiemy jak transport towarów niebezpiecznych jest skomplikowany a mała pomyłka w wypełnieniu dokumentów dla celników może zadecydować o braku zgody na transport towaru, dlatego oferujemy Państwu pełne wsparcie spedycyjne.

Materiały te dzielone są na kilka klas niebezpieczeństwa:

1. Materiały i przedmioty wybuchowe,
2. Gazy,
3. Materiały ciekłe zapalne,
4. Materiały stałe zapalne,
5. Substancje utleniające i nadtlenki organiczne,

6. Toksyczne i zakaźne,
7. Materiały promieniotwórcze,
8. Materiały żrące,
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

 

Jak przewozić?

Niektóre przesyłki mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia ludzi oraz bezpieczeństwa statku powietrznego i morskiego. Z tego względu transport materiałów niebezpiecznych jest obwarowany licznymi przepisami i regulacjami prawnymi. W spedycji lotniczej oferujemy usługi przewozu wszelkiego rodzaju przedmiotów i substancji, ściśle przestrzegając przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych I.A.T.A. Wszystkie procedury i wymagania muszą zostać spełnione przed dopuszczeniem ładunku do przewozu.

Do transportu muszą zostać dołączone odpowiednie naklejki informujące jaki stopień zagrożenia ma dana przesyłka. Naklejki muszą przetrwać we wszystkich warunkach atmosferycznych, dlatego są to naklejki specjalnie produkowane dla transportu DGR.

Każdy ładunek musi spełniać wymagania pakowania według przepisów I.A.T.A.

Dokumentem wymaganym w przewozie jest „Dangerous Goods Shipper’s Declaration” w skrócie „DGD”.

Trzeba w tym miejscu dodać, iż wiele substancji i przedmiotów ma ściśle określone dozwolone ilości w jednostkowym opakowaniu dopuszczalne na pokład samolotu pasażerskiego lub wyłącznie frachtowego. Część przedmiotów jest zakazana w przewozie drogą powietrzną.

Jeśli chcecie się państwo zdecydować na transport ładunków niebezpiecznych, proponuję skorzystać z usług firm, które zapewniają całkowitą obsługę przygotowania przesyłek niebezpiecznych do transportu zarówno morskiego jak i lotniczego. Co więcej przygotowują dokument DGD, który nie jest tak łatwy do przygotowania jak się wydaję a najmniejszy błąd może spowodować, dyskwalifikację transportu przez urząd celny.

Spedycja towarów niebezpiecznych jest znacznie droższa niż w przypadku innego rodzaju przesyłek. Dotyczy to zarówno kosztów przewozu, jak i opłat lotniskowych i innych.

W zależności od rodzaju UN, wagi brutto, wymiarów wymaganego przepisami rodzaju opakowania, a także portu przeznaczenia, każde zapytanie rozpatrujemy osobno i oferujemy kosztorys indywidualny.

Uznawania materiału/ przedmiotu za towar niebezpieczny to już domena wyspecjalizowanych jednostek, które na postawie obowiązujących kryteriów przypisują, bądź nie, numer UN. Każda substancja niebezpieczna ma również  swoją kartę charakterystyki.