Przetargi ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych, włączając w to wiele powiązanych z nią agencji, stanowi rodzaj ogromnego, światowego rynku dla dostawców prawie wszystkich rodzajów towarów i usług. Również polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości jakie daje  platforma zamówień systemu ONZ, na której każdego dnia publikowanych jest kilkanaście nowych zamówień publicznych, przetargów i konkursów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, włączając w to wiele powiązanych z nią agencji, stanowi rodzaj ogromnego, światowego rynku dla dostawców prawie wszystkich rodzajów towarów i usług. Również polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości jakie daje platforma zamówień systemu ONZ, na której każdego dnia publikowanych jest kilkanaście nowych zamówień publicznych, przetargów i konkursów.

Rynek systemu zamówień publicznych NZ wynosi ponad 17 mld USD rocznie i systematycznie rośnie. Jest to rynek bardzo zróżnicowany i dynamiczny, obejmujący wszystkie kraje świata. Ponad 30 Agencji Systemu NZ nabywa towary i usługi ze 194 krajów. Rynek zamówień publicznych NZ wzrósł o 11 mld USD od roku 2003 do roku 2018. 43,21 % z tej sumy przypadło dziesięciu krajom, najbardziej zaangażowanym w dostarczanie towarów i usług.

Agencje zamawiają różnorodne towary i usługi, zależnie od implementowanych i realizowanych przez nie programów i projektów. Towary i usługi zamawiane są zarówno przez siedziby Agencji, jak i ich biura regionalne. Dostawcami tychże towarów i usług mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa, jak i konsorcja przedsiębiorców.
Poniższe zestawienie przedstawia najczęściej zamawiane towary i usługi według sektorów.

Udział polskich przedsiębiorstw

Rola polskiego biznesu i wartość wygrywanych kontraktów w ramach systemu zamówień publicznych NZ powinna systematycznie rosnąć. Tymczasem trend jest niestety malejący. W roku 2013 udział polskiego biznesu w całkowitej wartości rynku zamówień publicznych NZ wyniósł zaledwie 0,02%. W roku 2014 wartość procentowa spadła do 0,01%. Global Compact Poland stawia sobie za cel odwrócenie tego trendu.

Jak się zarejestrować

Każdy potencjalny dostawca może zarejestrować się przy pomocy USBOX do platformy zamówień ONZ. Rejestracja umożliwia dostawcom wprowadzenie swoich produktów i usług do wielu Agencji, Programów i Funduszy systemu NZ z różnych krajów i regionów, wypełniając przy tym tylko jeden formularz rejestracyjny. Z platformy przetargowej korzysta 26 organizacji systemu Narodów Zjednoczonych, w tym UN/PD, UNOPS, UNICEF, UNESCO, WHO, PAHO, WFP, UNDP, UNIDO, ILO, UNRWA, WMO, ADB. Rejestracja jest wolna od opłat. Niektóre Agencje udostępniają swoje platformy zamówień publicznych. Rejestracja na takiej platformie jest konieczna jeśli Agencja nie korzysta z platformy głównej.

W celu ułatwienia przeprowadzenia procesu rejestracji ,wyróżnia się trzy rodzaje kryteriów rejestracyjnych:

Poziom podstawowy – szacunkowa wartość zamówienia wynosi mniej niż 40 000 USD;
Poziom 1 – szacunkowa wartość zamówienia wynosi do 500 000 USD;
Poziom 2 – szacunkowa wartość zamówienia wynosi powyżej 500 000 USD.

Każde z tych poziomów charakteryzuje się odrębnymi kryteriami dostępu. Niezależnie od poziomu każdy dostawca, który chce zostać dostawcą towarów i usług dla ONZ musi postępować zgodnie „UN Supplier Code of Coduct”. Z kolei z racji tego, iż celem działań w zakresie zamówień w ramach systemu ONZ jest terminowe nabycie towarów i usług, przy ocenie i wyborze dostawcy brane są również pod uwagę następujące kryteria:

– Uwzględnienie celów Organizacji Narodów Zjednoczonych
– Rzetelność, uczciwość i przejrzystość w czasie naboru konkursowego
– Efektywność
– Zasada najlepszej jakości do ceny

Składając aplikację do przetargu, należy podać cenę produktu/usługi w miejscu docelowym, czyli z kosztami transportu i ubezpieczeniem. Większość krajów w których jest świadczona pomoc ONZ należy do krajów tzw. trudnych, gdzie nie ma dostępu od portów morskich, są problemy z odpowiednimi, dobrze wyposażonymi lotniskami, gdzie trwają konflikty plemienne czy wojny, gdzie sieć dróg lokalnych jest słaba i występuję wiele innych problemów transportowych. Dlatego często w ramach przetargu przeważa możliwość dostarczenia produktu na czas do wskazanego miejsca, a nie koniecznie cena. Współpracując z firmą USBOX, która potrafi dotrzeć do więkoszości trudnych krajów, można rozwiązać większość ze wskazanych problemów.

Artykuł napisany na podstawie Global Compact Network Poland.