Handluj z nami i Stanami

Od 10.03.2016r. USA podniosło wartość pomocy de minimis dla importowanych produktów do wartości 800$.

De minimis jest formą pomocy publicznej (wsparcie państwa). Dotychczas pomoc ta udzielana przez USA wynosiła 200$. Oznacza to, że towary przywiezione do USA o wartości do 800$ zwolnione są z opłaty cła i podatku. Zmiana ta powinna mieć pozytywne przełożenie na importerów i eksporterów.

Jak dotychczas nic nie wiadomo nowego na temat umowy transatlantyckiej pomiędzy USA a Unią Europejską. Wiadomo jedynie , że prace nad nią wciąż trwają i prowadzone są w ścisłej tajemnicy. Z uwagi na skalę tej umowy, która ma objąć swoim zakresem wiele dziedzin gospodarek po obu stronach oceanu podwyższenie progu de minimis jest „pierwszą jaskółką” nadchodzących zmian. Złagodzenie procedury odpraw celnych pociągnie za sobą zmniejszenie ilości dokumentacji celnej i przyspieszenie czasu odpraw