Regulamin

Regulamin USBOX

I. Postanowienia wstępne, podstawowej pojęcia.

 

1. Każdy, kto przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy serwis zwany dalej Serwisem jest stroną internetową ułatwiającą dokonywanie zakupów na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki [USA]oraz Kanady i przesyłanie zakupionych towarów do Rzeczpospolitej Polskiej [Polski] jak również  umożliwiającą przesyłanie przesyłek kurierskich z USA/Kanady do Polski oraz z Polski do USA/Kanady.

3. Przez Regulamin rozumieć należy niniejszy „Regulamin serwisu internetowego USBOX” wraz z załącznikami.

4. Serwis  prowadzi usługi  za pośrednictwem sieci Internet.

5. Administratorem Serwisu zwanym dalej Administratorem i Właścicielem oraz stroną umowy zawieranej przez Serwis jest USBOX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul.Papiernia 6 32-087 Januszowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000533042.

6. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.

7. Przez Zamówienie rozumieć należy rozumieć zlecenie przez Użytkownika wykonania usługi i pobranie prze niego kodu adresowego.

8. Przez Kod adresowy rozumieć należy indywidualny adres dostawy generowany przy każdym zamówieniu lub złożeniu wyceny szacunkowej.

9. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu nie ma wpływu na finalizację usług uprzednio przyjętych do realizacji.

10. Opłaty za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu naliczane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Serwisu lub podawane są indywidualnie za pomocą personalnych wiadomości emailowych.

11. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Jeśli jakiekolwiek ceny  podawane są w dolarach, wówczas cyfrze towarzyszy symbol $ (Dolar USA lub Dolar CAD).

12. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

13. Użytkownik zawiera Umowę z Administratorem przez zaakceptowanie regulaminu
i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług do czego wymagane jest zarejestrowanie w Serwisie oraz wypełnienie znajdującego się
na stronie internetowej formularza.

14. Kontakt z Administratorem możliwy jest – pod numerem infolinii: +48124195635 (koszt połączenia za minutę według stawki operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@usbox.pl 

 

 II. Zakres świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług:

 

Serwis świadczy usługi w zakresie:

a) wyceny kosztów nadania przesyłki ze Stanów Zjednoczonych/ Kanady do Polski oraz z Polski do USA/ Kanady, która to wycena zawiera m.in. informacje na temat:

 • szacunkowej opłaty logistycznej
 • szacunkowej opłaty celnej
 • szacunkowej opłaty podatku VAT

b) udzielenia niepowtarzalnego numeru (kodu) umożliwiającego nadanie przesyłki do magazynu w USA pod adresem Alternative Logistics LLC., 1 Chestnut Street, Suite 222, Nashua, NH 03060 USA oraz z Kanady pod adresem Canada Worldwide Services Inc., 7699, Bath Road, Mississanga, Ontario, L4T 3T1, w celu wykonania usługi o której mowa w pkt. c)

c)  odbioru przesyłki na terenie USA i Kanady oraz kompleksowej obsługi w zakresie nadania jej do Polski do Agencji Celnej Ikarcel sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie [zwaną dalej agencją celną] przez podwykonawcę – przewoźnika UPS Polska sp. z o.o.[zwanym dalej przewoźnikiem]lub nadania jej bezpośrednio do odbiorcy.

 

Serwis nie oferuje do sprzedaży żadnych towarów, a jedynie poleca możliwe sklepy z towarami, w których Użytkownik może dokonać zakupu towarów, których spedycję następnie zleci Serwisowi.

 

III. Ogólne warunki techniczne konieczne do korzystania z serwisu

1. Aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis, konieczne jest zainstalowanie przeglądarki internetowej, posiadanie poczty internetowej (e-mail) oraz dysponowanie dostępem do urządzenia do skanowania obrazów.
2. Korzystanie z Serwisu i składanie zamówień za jego pośrednictwem możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 
IV. Warunki realizacji usług

 

1. Warunki korzystania z panelu kalkulatora szacunkowego:

a) Warunkiem skorzystania z usługi kalkulatora szacunkowego jest

 • zaakceptowanie warunków Regulaminu Serwisu Internetowego
 • podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), które administrator przechowuje w bazie danych klientów w celu realizacji usługi kalkulatora szacunkowego.

b) Użytkownik może zezwolić Administratorowi na wykorzystanie danych osobowych dla celów marketingowych Administratora związanych z  Serwisem.

c) Wycena usługi dokonywana za pośrednictwem panelu kalkulatora szacunkowego jest wyceną szacunkową opartą o dane towaru, który Klient zamierza przesłać z USA do Polski za pośrednictwem Serwisu, wprowadzone przez Klienta oraz kurs dolara ogłaszany raz w miesiącu prez Ministerstwo Finansów dla potrzeb odpraw celnych.

 

d) Usługi w zakresie szacunkowej wyceny kosztów nadania przesyłki realizowane są w terminie 24 godzin od momentu skierowania zapytania.

e) Użytkownik winien zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktów, których ze względów przepisów prawa transportowego lub prawa celnego sprowadzić do Polski nie może. Zestawienie produktów dostępne jest na stronie
https://www.usbox.pl/towary-wylaczone-z-importu/.

f) Użytkownik winien zapoznać się z Regulaminem Usług Agencji Celnej oraz informacją dotyczącą dokumentów koniecznych do przeprowadzenia procedury celnej.

g) Użytkownik winien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o., które dostępne są pod adresem: http://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/shipping/index.html?WT.svl=Footer

h) W razie wątpliwości co do możliwości skorzystania z usługi oraz koniecznych dokumentów, użytkownik winien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta [BOK]. 

i) Następnie użytkownik może automatycznie przejść do panelu klienta (zamówienia).

 

2. Warunki korzystania z panelu klienta (zamówienia)

a) Warunkiem założenia konta jest zaakceptowanie warunków:

 • Regulaminu Serwisu Internetowego,
 • Regulaminu Usług Agencji Celnej Ikarcel sp. z o.o.
 • Ogólnych Warunków Świadczenia Usług przez podwykonawcę – przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o.

b) Warunkiem założenia konta jest  dokonanie rejestracji w Serwisie z podaniem danych osobowych, które administrator przechowuje w bazie danych klientów w celu realizacji usługi.

c) Użytkownik rejestruje swoje konto podając jako login adres poczty e-mail oraz podając hasło. Hasło użytkownika musi zawierać minimum 8 znaków w tym przynajmniej jedną cyfrę, jedną dużą literę oraz jedną małą literę.

d) Następnie użytkownik otrzyma potwierdzenie założenia konta na swój adres poczty e-mail.

e) Po potwierdzeniu założenia konta użytkownik może powrócić na panel klienta i otworzyć swoje konto w panelu.

 

3. Warunki wykonania usługi udostępnienia adresu w USA/Kanadzie, magazynowania, nadania przesyłki do Polski

a) Na swoim koncie, użytkownik pobiera kod adresowy, który może wykorzystać do:

 • zamówienia towaru poprzez Serwis w jednym ze sklepów internetowych polecanych w Serwisie w zakładce „sklepy internetowe”,
 • zamówienia poprzez Serwis u dostawcy, który nie jest wskazany w Serwisie,
 • zamówienia poza Serwisem – wówczas dla pobrania kodu adresowego użytkownik winien skontaktować się z BOK USBOX w celu wygenerowania dla niego indywidualnego kodu adresowego.

b) Przed uzyskaniem kodu adresowego Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować, że skorzystanie z kodu pociąga za sobą obowiązek zapłaty?

c) Użytkownik może skorzystać z kodu adresowego poprzez zakupienie towaru w dowolnym sklepie na terenie USA i Kanady oraz u dowolnego innego sprzedającego i wskazanie jako adresu odbioru adresu Magazynu USA wraz ze wskazaniem kodu adresowego.

d) Magazyn USA nie podejmuje przesyłek nie zawierających na opakowaniu kodu adresowego uznając je za niezaadresowane do niego.

e) Magazyn przechowuje przesyłkę dokonując jej zbadania poprzez zmierzenie, zważenie w celu wypełnienia dokumentów przewozowych i weryfikacji zgodności przesyłki z danymi wskazanymi przez Klienta.

f) Jeżeli Użytkownik dokonał zamówienia towaru poza Serwisem, Użytkownik winien podać Magazynowi zawartość przesyłki.

g) Magazyn nie otwiera przesyłek, chyba że Użytkownik zamówi usługę przepakowania przesyłki, połączenia kilku przesyłek w jedną bądź weryfikację przesyłki według cennika dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

h) W wyniku ustalenia rozmiarów, wagi i wartości przesyłki Serwis przesyła Użytkownikowi na adres e-mail informację o rzeczywistych:

 1. kosztach logistycznych
 2. opłatach publicznoprawnych (cło, vat, akcyza) związanych z odprawą celną, -opłatę logistyczną użytkownik powinien uiścić przed wysyłką do Polski, na podstawie faktury za usługę transportu międzynarodowego,-opłatę z tytułu cła i podatku na podstawie noty księgowej wystawionej po dokonaniu odprawy celnej.

i) Koszty logistyczne obejmują wynagrodzenie Administratora za usługę, w skład których wchodzą: wynagrodzenie za magazynowanie, transport przesyłki z USA do Agencji Celnej w Polsce a następnie na adres odbioru wskazany na etapie rejestracji na platformie.

j) Opłaty publicznoprawne określane są w oparciu o oświadczenie klienta co do zawartości przesyłki i jej wartości, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

k) Warunkiem wykonania dalszej usługi oraz nadania przesyłki z Magazynu USA do Agencji Celnej w Polsce jest uiszczenie z góry kosztów logistycznych i opłat publicznoprawnych na konto wskazane przez Administratora za pośrednictwem systemu „przelewy24” (należy dokonać dwóch płatności, jedna z przeznaczeniem na usługę logistyczną i druga z przeznaczeniem dla Agencji Celnej) w terminie 3 dni od przesłania informacji na e-mail Klienta.

l) Wynagrodzenie Agencji Celnej i opłaty publicznoprawne związane z odprawą celną nie są pobierane przez Administratora lecz bezpośrednio przez Agencję Celną.

m) Po dokonaniu całkowitej płatności określonej w pkt h) Użytkownik winien wypełnić dokumenty konieczne do dokonania odprawy celnej, w tym upoważnienie dla Agencji Celnej, które zostaną udostępnione na platformie, na panelu klienta, po wcześniejszym e-mailowym powiadomieniu.  

n) Warunkiem nadania przesyłki z Magazynu USA do Agencji Celnej w Polsce jest prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów wskazanych przez Administratora i przesłanie ich w pliku o formacie pdf na panel klienta w terminie 3 dni od przesłania informacji na e-mail klienta za wyjątkiem upoważnienia dla Agencji Celnej, które dodatkowo należy przesłać dostarczyć oryginale, własnoręcznie podpisane na adres Agencji Celnej np. listem poleconym.

o) W razie nie uiszczenia całkowitej płatności określonej w pkt h) lub nie przesłania wszystkich dokumentów koniecznych do przeprowadzenia odprawy celnej, Administrator przesyła informację Użytkownikowi, że w terminie 3. dni przesyłka zostanie odesłana na adres nadawcy jeżeli Użytkownik nie wykona w tym czasie wskazanych powyżej zobowiązań. Użytkownik zostanie obciążony opłatą za odesłanie przesyłki.

p) Czas rozpoczęcia realizacji usługi pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą. W razie uiszczenia całkowitej płatności określonej w pkt h) i przesłania wszystkich konicznych dokumentów, Magazyn USA najbliższym ładunkiem nada przesyłkę do Agencji Celnej w Polsce.

q) Przewóz międzynarodowy do Agencji Celnej odbywa się według Ogólnych Warunków Świadczenia Usług przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o.

r) Odprawa celna na terenie Polski odbywa się według Regulaminu Usług Agencji Celnej Ikarcel sp. z o.o.

s) Ani Administrator ani Agencja Celna nie odpowiadają za szkody poniesione przez Użytkownika bądź jakąkolwiek osobę trzecią z tego tytułu, że Użytkownik poda nieprawdziwe bądź błędne informacje co do zawartości przesyłki, jej wartości, pochodzenia, właściwości.

t) Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym opakowaniem zakupionych produktów przez nadawcę.

u) Przewóz przesyłki z Agencji Celnej na adres odbioru odbywa się według Ogólnych Warunków Świadczenia Usług przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o. lub innego przewoźnika wybranego przez Administratora.

v) Na wykonane usługi wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest jeżeli Użytkownik złoży takie polecenie oraz poda swój adres i NIP/PESEL. Faktura za usługę transportu międzynarodowego generowana jest automatycznie po połaceniu faktury pro-forma. Noty księgowez tytułu opłat ceknych i podatkowych wystawiane są po dokonaniu odprawy celnej. Przesyłka z magazynu celnego wysłana jest do odbiorcy po dokonaniu przez niego opłaty not księgowych z tytułu cła i podatku.

w) Umowa zawarta jest na czas wykonania usługi.

 

V. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 

1. Nie można odstąpić od umowy po wykonaniu usługi przez Administratora.

2. W terminie 14 dni od zawarcia umowy usługi opisanej w ust. IV pkt 3 Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres Administratora lub przesyłając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail bok@usbox.pl  Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem:
https://www.usbox.pl/odstapienie-od-umowy/.

3. Administrator przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu jedynie w formie pisemnej wysłanej na jego adres.

4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, którego użył Użytkownik.

5. Jeżeli Użytkownik przesłał przesyłkę do Magazynu USA a nie dokonał płatności, a następnie odstąpił od umowy, Administrator może wstrzymać się z przesłaniem przesyłki na wskazany przez Użytkownika adres do czasu zapłaty przez Użytkownika wszystkich związanych z jej dostarczeniem kosztów  zgodnych z cennikiem przewoźnika UPS.

6. Jeżeli Użytkownik wykonał prawo odstąpienia od umowy po wykonaniu części usług przez Administratora, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za usługi spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. W przypadku zastrzeżeń co do terminu lub prawidłowości wykonania Usług, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

8. Użytkownik składa reklamację w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym lub na adres Administratora, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi lub dnia, w którym Administrator był zobowiązany do jej wykonania.

9. Reklamacja Usług powinna zawierać, konkretne zarzuty w stosunku do terminowości lub prawidłowości wykonania usług.

10. Reklamacja w sprawie Usługi zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.

11. W razie sporu co do wykonania usługi strony mogą korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed właściwymi inspektoratami Inspekcji Handlowej. Więcej informacji Użytkownik może znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12. Jeżeli firma kurierska uzna reklamację za podstawną i dokona zwrotu opłaty za przesyłkę, administrator potrąci 40% kwoty za obsługę zlecenia.

 
VI. Odpowiedzialność Użytkownika

 

1. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz
z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz za podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

3. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez użytkowanika, uzytkownik zobowiązany jest pokryć koszty powrotu paczki. 

4. Użytkownik  zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, pornografię, terroryzm, broń, treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. Użytkownik  zobowiązany jest do nie proponowania w serwisie sklepów propagujących przemoc, pornografię, terroryzm lub broń.

6. Towar nie odebrany przez użytkownika z magazynu administratora przez okres 6 miesięcy przechodzi na własność administratora.

 

 VII. Odpowiedzialność Administratora

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność zamówionego towaru z umową zawartą ze sprzedawcą, sposób zapakowania towaru przez sprzedawcę oraz termin realizacji zamówienia przez sprzedawcę jak również wykonanie przez sprzedawcę obowiązków z gwarancji i z tytułu rękojmi za wady.

2. Administrator nie jest podmiotem wprowadzającym do obrotu towary zakupione przez Użytkownika.

3. Użytkownik akceptuje, iż przy wykonywaniu umowy Administrator posługiwać się będzie podwykonawcami – innymi przewoźnikami.

4. Zagadnienia obsługi przesyłek kurierskich wyznaczają regulaminy umieszczone bezpośrednio na stronie konkretnego przewoźnika

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach przedstawionych w Serwisie i wykorzystaniu ich do własnych celów w szczególności na wzorach klauzul umownych, umów, regulaminów, ofert i innych oświadczeń woli.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przepisy i procedury celne obowiązujące na terenie kraju odbiorcy

7. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie są czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego, jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Wszystkie informacje publikowane w Serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu. 

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z usług podmiotów polecanych przez Administratora w Serwisie bądź reklamujących się w Serwisie. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność sklepów internetowych wskazanych w zakładce „sklepy”.

9. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Administratora, wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, podejmie on odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

10. Administrator Serwisu nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe bez jego winy szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z Serwisu jakichkolwiek materiałów. 

 

VIII. Zastrzeżenia techniczne

 

1. Ze względu na techniczne ograniczenia, Administrator nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w Serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał. 

2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 

3. Administrator nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

IX. Prawa autorskie

 

1. Zarówno układ treści zawarty w Serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez prawo autorskie. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego i może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Administratora i na warunkach określonych przez niego.

 

X. Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

 

1. Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i prowadzenia działalności usługowej i reklamowej Administratora zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Dane osobowe użytkownika zbierane są dobrowolnie ich podanie jest konieczne do skorzystania z funkcji kalkulatora szacunkowego oraz do dokonania rejestracji w serwisie.

b) Serwis realizuje również funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu również poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie.

c) Poprzez gromadzenie logów serwera www w tym logów dotyczących logowań użytkowników oraz logów serwerowych zapytań.

3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów (określonych Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.), w bazie danych, której administratorem jest Administrator, który dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnia również wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających ze ww. ustawy Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy. Wgląd, poprawa oraz usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu do konta użytkownika. Na wniosek użytkownika poprawa lub usunięcie danych zostanie dokonana przez Administratora za pośrednictwem panelu administracyjnego systemu.

4. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W zakresie koniecznym do realizacji zamówienia dane osobowe użytkowników, wprowadzone przez nich do serwisu mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w tym podwykonawcom Administratora.

6. Wysłanie przez Użytkownika listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany w Serwisie, jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na przesyłanie przekazów marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (DZ.U. nr 171 poz. 1800 ze zm.), w celach związanych wyłącznie z zakresem działania Serwisu, określonych w niniejszym regulaminie.

7. Otrzymując dostęp do stron Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet bądź telefonię nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Prawem właściwym dla sporów wynikających ze stosunków umownych powstałych przy użyciu Serwisu jest prawo polskie.

2. Wszelkie ewentualne spory dotyczące umowy i z nią związane rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Administratora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie z dniem publikacji. W razie gdyby zmiany regulaminu miały wpływ na wysokość kosztów poniesionych przez Użytkownika po zawarciu umowy, Administrator poinformuje go o tym indywidualnie w celu uzyskania zgody na zmiany warunków regulaminu bądź umożliwienie odstąpienia od umowy.

4. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznacznie świadczą o akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.