Kiedy jest wymagana karta charakterystyki towaru MSDS?

Karta charakterystyki towaru MSDS jest wymagana podczas transportu elektroniki,  a w szczególności laptopów. Przy przewozie sprzętu posiadającego baterie bądź silnik elektryczny, przewoźnik będzie wymagał dostarczenia takiej karty. Również podczas transportu środków chemicznych karta MSDS jest wymagana.

Czym więc jest karta charakterystyki MSDS (ang. Material Safety Data Sheet)?

Karta charakterystyki towaru jest dokumentem, który informuje użytkowników o ewentualnym zagrożeniu, jakie może być spowodowane przez przewożoną substancję/produkt oraz jak należy postępować z towarem, aby ryzyko związane z tym zagrożeniem zminimalizować. Dokument ten przedstawia również metody postępowania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.

Karta charakterystyki MSDS składa się z szesnastu sekcji:

1) Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
2) Identyfikacja zagrożeń
3) Skład/informacja o składnikach
4) Środki pierwszej pomocy
5) Postępowanie w przypadku pożaru
6) Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
7) Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
8) Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
9) Właściwości fizyczne i chemiczne
10) Stabilność i reaktywność
11) Informacje toksykologiczne
12) Informacje ekologiczne
13) Postępowanie z odpadami
14) Informacje związane z transportem
15) Informacje związane z przepisami prawnymi
16) Inne informacje

Z punktu widzenia międzynarodowej wymiany handlowej sekcja 14 dotycząca transportu jest najbardziej istotna. Określa ona informacje dotyczące transportowanego towaru lub substancji w odniesieniu do aktualnych przepisów związanych z towarami niebezpiecznymi. Zawiera ona takie informacje, jak sposób, możliwość czy formę transportu z uwzględnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Na podstawie karty charakterystyki przewoźnik określa czy jest w stanie dany towar przetransportować stosując wskazane w niej środki bezpieczeństwa.

Kartę charakterystyki MSDS wydaje producent lub jego przedstawiciel oraz importer produktu. Jest ona dokumentem obowiązkowym i powinna być dostępna dla wszystkich osób, które w danej chwili mają styczność z towarem uznanym za niebezpieczny.